3 minutter lesing

Ny barnelov på høring - hjelp barna med å komme til ordet!

Publisert
21/3/2024

I januar 2021 er forslag til ny barnelov, "Ny barnelov - Til barnets beste", sendt på høring blant en rekke instanser. Ansvarlig departement er Barne- og familiedepartementet, og de ønsker tilbakemelding fra barna! Hjelp dem med å komme til ordet!
Barna har her en enestående mulighet til å kommentere et lovforslag som vedrører dem selv. Det er en krevende tekst, og for barn under ungdomsskolenivå krever det nok en engasjert deltakelse fra foreldre. For barn og unge fra ungdomsskolenivå og eldre er det en utfordrende, men spennende, oppgave. Den er meningsfylt, samtidig som den gir barna mestringsfølelse, og opplevelsen at de er med på noe viktig. Hvilket de også er!  
Den første tekstsiden i den omfattende begrunnelsen for lovforslaget har nemlig overskriften "Til deg som er barn", etterfulgt av tre sider "Sammendrag for barn". I sammendraget beskrives kort hva hvert kapittel i den omfattende begrunnelsesteksten inneholder, så barna lettere kan finne fram til temaer de vil lese mer om og/eller kommentere. 
Dette er helt i tråd med lovforslaget, for barnas rettigheter er et av de områdene som har økt fokus i forslaget til ny barnelov. Barnas rettigheter er fastlagt - og sikret - i FNs barnekonvensjon, men utvalget har sett det som viktig å tydeliggjøre disse rettighetene i den norske barneloven. Herunder barns rett til privatliv, som blant annet vedrører foreldre som legger ut bilder av barna sine på sosiale medier. Et annet område som har fått mye fokus i forslaget til ny barnelov er barns rettigheter når foreldrene er skilt og har forskjellig bosted.
 

 
Følgende er kopiert fra Barne- og Familiedepartementets pressemeddelelse fra 14. januar, "Utgreiing om barnelova på høyring" (uthevelsene er gjort av BarnasNorge.no): 
"Utvalet foreslår mellom anna:

  • Å løfte fram nokre sentrale menneskerettar for barn, heilt innleiingsvis i lova. Målet er å styrke barn sine rettar. I lovforslaget om dei grunnleggande menneskerettane står det mellom anna at barnet har rett til å medverke, til omsorg, utvikling og vern mot vald, og at barnet har rett til familieliv.
  • Ei rettsleg nyvinning som går ut på at foreldra må ta omsyn til barnet sin rett til privatliv og personvern før dei samtykkjer til å dele personopplysningar om barnet. Foreldra må respektere det der barnet nektar deling av personopplysningar. Forslaget gjennomfører barnet sin rett til privatliv etter barnekonvensjonen.
  • Fleirtalet i utvalet ønskjer å endre terskelen for når retten kan bestemme at barnet skal bu fast hos begge foreldra. Derfor foreslår utvalet at det ikkje lenger skal stå i lova at det skal "særlege grunnar" til for at retten kan fastsetje delt bustad. Dette kan innebere at fleire barn bur fast hos begge foreldra etter rettens avgjerd. Når det gjeld foreldra sine avtalar, skal utgangspunktet framleis vere avtalefridom.
  • Fleirtalet i utvalet ønskjer at foreldre som har foreldreansvaret saman, skal vere einige før ein av foreldra flytter med barnet. Samstundes foreslår eit samla utval at ein skal kunne be domstolen ta ei avgjerd om det konkrete flyttespørsmålet dersom den eine vil flytte med barnet og den andre ikkje samtykkjer.
  • Det bør vere fleire personar enn i dag som kan krevje at retten fastset samvær med barnet. Fleirtalet i utvalet meiner at dei med ei nær omsorgsrelasjon til barnet **skal kunne krevje slikt samvær der det er til det beste for barnet. **
  • Utvalet foreslår til dels omfattande endringar i meklingsordninga. Etter forslaget skal foreldre som ønsker å gå til retten med ei foreldretvist først mekle i seks timer. I dag krevst berre ei time. Uavhengig av kva foreldra vil, skal barnet få ei sjølvstendig rett til å bli høyrt i meklinga."
    BarnasNorge.no oppfordrer alle foreldre til å gjøre barna oppmerksomme på utkastet til ny barnelov, og departementets ønske om tilbakemeldinger fra barna. Barneloven vedrører i høyeste grad oss foreldre, så det er også i vår egen interesse å ha kjennskap til loven, og de endringene som er foreslått.