2 minutter lesing

Foreldrefradraget - få alt med i skattemeldingen for 2021!

Publisert
21/3/2024

Foreldrefradraget er "utgifter til pass av barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, og/eller barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie", som man kan lese det på Skatteetatens hjemmesider.

For** ett barn er øvre grense på fradraget 25.000 kroner, deretter 15.000 kroner pr etterfølgende barn**. Beløpet har vært uendret i mange år. Fradraget dekker kostnader til barnehage, fritidsordning tilsvarende SFO, dagmamma, barnevakt mm.

Det er verdt å merke seg at foreldrefradraget gjelder utgifter til barnepass for barn som du bor sammen med. Bemerk følgende:

  • du kan trekke fra reiseutgifter for levering av barn til barnehage, dagmamma, skole (SFO)- og idrettsfritidsordning, hvis det medfører en omvei mellom hjem og jobb. Fradraget er 1,56 kroner pr kilometer i bil, eller faktiske utgifter ved bruk av kollektiv transport. Fradraget gjelder kun de ekstra reiseutgiftene omveien medfører
  • Satsen er høyere hvis man kvalifiserer til årlig "reisefradrag mellom hjem og arbeid".
  • fradrag for idrettsfritidsordning omfatter etablerte ordninger innen idrett, teater, musikk, kultur mm., som er et fullverdig alternativ til SFO
  • tilskudd fra arbeidsgiver til barnepass kommer i tillegg til egenbetalingen
  • kostnader må kunne dokumenteres på forespørsel. For fradrag til pass og stell av barn fra 12 år på grunn av særskilt omsorg og pleie, kan det kreves attest fra lege, barnevern og lignende. For utgifter som overstiger 10.000 kroner på årsbasis forutsetter fradrag at det er betalt via bank eller trekk i lønn
  • Får du stønad til barnetilsyn reduseres fradragsbeløpet med stønadsbeløpet
  • Livssituasjonen (enslig, samlivsbrudd, ektefelle, samboer) påvirker fradraget

Se en fullstendig oversikt på skatteetaten.no (under oppdatering).

Det er **underordnet hvordan kostnadene fordeler seg på barna. **To barn gir et samlet fradrag på 40.000 kroner i skattemeldingen, og det er ikke noe krav til forholdsmessig fordeling. Kostnadene som føres til fradrag kan være for kun det ene barnet, eller skjevfordelt, eller likt fordelt, på begge.

Verdien av foreldrefradraget i 2021 og 2022, beregnet ut fra alminnelig inntektsskatt på 22%, er 5.500 kroner for ett barn, 8.800 kroner for to barn, og 12.100 kroner for tre barn.

Forbehold: BarnasNorge.no tar forbehold for at reglene kan forstås på forskjellig måte. Hver enkelt skatteyter har ansvar for å sette seg grundig inn i reglene ved utfyllingen av Skattemeldingen.